dilluns, 15 de desembre de 2008

Conversa

1.
- Ho...! Pardonon! Fraŭlino... Mi ne vidis vin.
- Ne gravas! Sinjoro.
- He! Jen! Ĉu vi parolas Esperante?
- Jes... Saluton...! Ja... Mi provas.
- Ha! Ĉu vi lernas en kurso?
- Ne, mi lernas mem.
- Nu, vi jam bone parolas.


- Oh...! Perdoni! Senyoreta... No l'he vist.
- No hi fa res! Senyor.
- Eh! Vaja! Que parla en esperanto?
- Sí... Hola...! En efecte... Ho intento.
- Ah! Que aprèn en un curs?
- No, aprenc per mi mateixa.
- Bé doncs, ja parla bé.


2.
- Mi lernas per interreto.
- Gratulon! Vi tre bone lernas.
- Ba! La metodo estas agrabla.
- Certe, kaj ĝi estas tre efika.
- La studo ŝajnas al mi vera ludo!


- Aprenc a través d'internet.
- Felicitats! Aprèn molt bé.
- Bah! El mètode és agradable.
- Certament, i és molt eficaç.
- L'estudi em sembla un autèntic joc!

3.
- Ho! Mi forgesis. Mia nomo estas Georgo.
- Kaj la mia, Paŭla. Mi ĝojas!
- He...! Sed nun falas pluvo.
- Oj! Kaj mi estas sen pluvombrelo.
- Ba! Nur pluvetas, kaj jen la mia.
- Dankon! Eble... ni povas iri ambaŭ...
- Al pli komforta loko: ĉu vi ne soifas?
- Plezure, jes. Ĉe tia vetero jen bona ideo.
- Hej! Ni devas rapidi, ĉar jam ne pluvetas, sed pluvegas!


- Oh! Me n'oblidava. El meu nom és Georgo.
- I el meu, Paŭla. Encantada!
- Ei, però si cau pluja.
- Ai! I jo estic sense paraigua.
- Bah! Només plovisqueja, i heus ací el meu.
- Gràcies! Potser... podem anar tots dos...
- A un lloc més confortable: que no té set?
- Amb molt de gust, sí.
- Ei! Hem d'afanyar-nos, perquè ja no plovisqueja, sinó que plou a bots i barrals!.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada